2017-05-12

Instrukcja obsługi

Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z przepisu art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Przepis art. 61 Konstytucji stanowi podstawę dostępu do informacji publicznej. Dwa pierwsze ustępy tego przepisu określają wprost do jakich informacji mamy dostęp i jak realizowane jest prawo do informacji.

 

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

 

Dzięki systemowi narzędzi, informacje dostępne są w serwisie internetowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka  w Kwidzynie: http://www.mowkwidzyn.pl oraz stronach internetowych Biuletynu http://mowkwidzyn.bip.gov.pl informacje mogą zostać w łatwy sposób zapisany i wydrukowany.

 

Informacja nieopublikowana na stronach BIP udostępniana jest na wniosek złożony drogą elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobiście. Wzór wniosku można pobrać tutaj: http://mowkwidzyn.bip.gov.pl/wniosek-o-dostep-do-informacji-publicznej/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html

 

Opis wskazanych narzędzi zastosowanych na stronie BIP:

1

Menu główne, zbudowane jest z katalogów, oraz podkatalogów, w których zamieszczone zostały informacje i artykuły.

2

Narzędzie Metadane (w menu artykułu) pozwala na odczytanie danych dotyczących wytworzenia i udostępnienia artykułu.

3

Narzędzie Wersjonowanie (w menu artykułu) pozwala na prześledzenie historii zmian w artykule.

4

Drukuj (w menu artykułu) - użycie narzędzia umożliwia wydrukowanie zawartości artykułu.

5

Wersja PDF (w menu artykułu) - użycie narzędzia spowoduje wygenerowanie pliku PDF z wyświetlanym artykułem.

6

Pobierz - przycisk dostępny jest w sekcji Załączniki, umożliwia wyświetlenie, lub pobranie i zapisanie na dysku komputera wskazanego pliku.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się