2017-05-12

Zadania

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno – rewalidacyjną, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie
i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej w wieku do 18 lat.

- Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu dziewcząt warunków wychowania, kształcenia, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji;

- Do zadań Ośrodka w szczególności należą:

- eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego;

- rewalidacja i korekta deficytów;

- umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia;

- przygotowanie do samodzielności zawodowej;

- przygotowanie wychowanek do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu Ośrodka     zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

W skład MOW wchodzą:

1.     Szkoła Podstawowa  nr 1 w MOW w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie  z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim.

2.      Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 w MOW w Kwidzynie dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie  z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim.

3.      Grupy Wychowawcze i Grupa Usamodzielnienia

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się